linux下查看系统版本信息,包括什么系统,系统版本,系统位数是多少?

1.uname -a(查看系统版本)

Linux VM_0_6_centos 3.10.0-514.21.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu May 25 17:04:51 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

2.cat /proc/version(查看系统版本)

Linux version 3.10.0-514.21.1.el7.x86_64 (builder@kbuilder.dev.centos.org) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #1 SMP Thu May 25 17:04:51 UTC 2017

3.cat /etc/issuecat /etc/redhat-release(查看系统版本)

CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)

4.file /sbin/initfile /bin/ls(查看系统位数)

/bin/ls: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=3d705971a4c4544545cb78fd890d27bf792af6d4, stripped

5.getconf LONG_BIT(查看系统位数)

64