git提交的时候不用输入密码

有的时候,我们会需要频繁的提交代码,每次都要输入账号和密码,比较浪费时间。我们可以通过如下设置,在git提交的时候不用输入密码。

设置步骤

  1. 在根目录下创建.git-credentials
    touch ~/.git-credentials

  2. .git-credentials里面加上用户名和密码
    echo "https://username:password@github.com" > ~/.git-credentials

  3. git config
    git config --global credential.helper store

NOTICE

  • 当用户名有@的时候,需要用%40来代替

参考资料